Chcesz otrzymać kod rabatowy na 150, 300 lub 500 zł? Sprawdź jak to zrobić!

sprawdź zamknij +

Współpraca podestu roboczego z wózkiem widłowym

 

Jeżeli chodzi o współpracę wózka widłowego z pomostem roboczym to sprawę można rozpatrywać w dwóch poniższych przypadkach:

1.   Jeżeli wózek jezdniowy podnośnikowy  posiada dopuszczenia do podnoszenia osób.

 

Jeżeli producent wózka, poprzez dokumentację techniczno-ruchową wózka jezdniowego podnośnikowego, przewidział możliwość podnoszenia osób przy użyciu takiego wózka to nie  jest  wymagana  zgoda  organu  właściwej  jednostki  Dozoru  Technicznego,  o  której mowa  w § 17 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie  eksploatacji  niektórych  urządzeń  transportu  bliskiego  (Dz.  U.  Nr  193,  poz. 1890),  co  rozumiane  jest  przez  użytkowanie  wózka  przez  pracodawcę  bez  decyzji wydanej przez jednostkę dozoru technicznego zezwalającej na jego eksploatację.

 

Wymagania:

- wózek musi spełniać dodatkowe normy w zakresie podnoszenia osób;

- wózek musi posiadać dodatkowe zabezpieczenia np. jeżeli przewód hydrauliczny ulegnie przerwaniu widły wózka jezdniowego podnośnikowego nie opadną samoczynnie ;

- wózek wraz pomostem (konkretny typ i producent) musi posiadać badanie typu (badanie wykonuje jednostka notyfikowana).

 

Powyższy przypadek nie dotyczy wózków sprzedawanych przez Promag S.A. , dla wózków sprzedawanych przez Promag S.A. zastosowanie ma Przypadek 2  opisany poniżej.

 

zastosowanie pomostu roboczego w pracy przy regale

 

2.   Jeżeli wózek jezdniowy podnośnikowy nie posiada dopuszczenia do podnoszenia osób.

 

W  przypadku,  gdy  producent  wózka  nie  przeznaczył  wózka  do  podnoszenia  osób,  co powinno   zostać   zawarte   w   dokumentacji   techniczno-ruchowej   wózka   jezdniowego podnośnikowego,   pracodawca   może   użytkować   wózek   do   podnoszenia   osób,   pod warunkiem  uzyskania  przez  niego  zgody  właściwej  jednostki  Dozoru  Technicznego  na używanie tego wózka do takich celów.

 

Wymagania: 

- pomost oraz wózek muszą spełniać wymagania FEM 4.006 2010 (E); 

- minimalny  udźwig  wózka,  na  maksymalnej  wysokości  podnoszenia,  na  której  ma  być zamontowany  pomost  roboczy  zależy od sumy  ciężarów  (masy  własnej  oraz  nośności pomostu)  i powinien być  równy co najmniej 5-krotnej wartości powyżej sumy ciężarów dla wszystkich wózków, ale nie mniejszy niż 1000 kg;

 

Przykład dla pomostu roboczego B1:

 

(Masa własna pomostu:  98 kg + Nośność pomostu:  300 kg) x Krotność  5

= Minimalny udźwig wózka  1 990 kg

 

- pomost nie może być oznakowany CE;

- wózek  jezdniowy  podnośnikowy  musi  być  zarejestrowany  w  oddziale Dozozru Technicznego (np. UDT)  i  posiadać  aktualne badania.

 

 

W  oddziale  Dozoru Technicznego (np. UDT)  właściwym  dla  danego  obszaru  lub  Centrali  w  Warszawie  należy złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na współpracę wózka jezdniowego widłowego z pomostem.

 

Wnioskując    do   Dozoru Technicznego (np. UDT)    o    uzyskanie    zgody    na    eksploatację    wózków    jezdniowych podnośnikowych  z  pomostami  (koszami)  do  podnoszenia  osób,  eksploatujący  powinien załączyć:

- opracowaną   przez   siebie   instrukcję   stanowiskową   eksploatacji   wózka   jezdniowego podnośnikowego z pomostem roboczym do podnoszenia osób (dostarcza eksploatujący);

- instrukcję  obsługi  pomostu  roboczego  wraz  poświadczeniem  wykonania  (dostarcza producent pomostu roboczego);

- zdjęcie tabliczki znamionowej pomostu roboczego (dostarcza eksploatujący);

- instrukcję obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego wraz z deklaracją zgodności (dostarcza producent wózka jezdniowego podnośnikowego);

- zdjęcie tabeli udźwigów umieszczonej na wózku (dostarcza eksploatujący);

- zdjęcie tabliczki znamionowej wózka (dostarcza eksploatujący).

przykładowy pomost roboczy do wózka widłowego

Dozór Techniczny (np. UDT) rozpatrując   wniosek   o   uzyskanie   zgody   na   eksploatację   wózków   jezdniowych podnośnikowych   z   pomostami   do   podnoszenia   osób   w   pierwszej   kolejności   ustala zasadność  wniosku. Należy  podkreślić,  że  tego  rodzaju  eksploatacja  wózka jezdniowego powinna mieć charakter wyjątkowy (czasowy i okazjonalny), w przypadku zadań takich jak naprawy,   prace   konserwacyjne   lub   inspekcyjne   dla   których   zastosowanie   podestów ruchomych  przejezdnych  lub  innych  alternatywnych  środków  podnoszenia  osób  nie  jest możliwe  w  praktyce  ze  względu  na  koszty,  uwarunkowania  przestrzenne  lub  z  powodu innych uwarunkowań lokalnych. Pomosty robocze nie są przeznaczone do ciągłych prac na wysokościach, przemieszczania ładunków, obsługi regałów magazynowych i innych prac do wykonywania,  których  powinny  być  stosowane  urządzenia  przeznaczone  do  tego  celu  tj. podesty   ruchome, rusztowania,   wózki   kompletacyjne.      W   przypadku wykonywania normalnych,   codziennych   prac,   pracownicy   mogą   być   podnoszeni   tylko   za   pomocą przeznaczonych do tego celu maszyn.

do góry